خانه اخبار ویژه عراق: به‌جای پرداخت پول گاز دریافتی از ایران، «نفت سیاه» تحویل می‌دهیم