خانه اخبار ویژه عربستان: با نگرانی زیاد سانحه بالگرد را دنبال می‌کنیم