خانه اخبار ویژه عربستان بیانیه ضد اسرائیلی صادر کرد