خانه اخبار ویژه علت غیبت روحانی در چند جلسه عمومی اخیر مشخص شد