خانه اخبار مهم عملکرد اقتصادی دولت یکی از علل کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود