خانه اخبار استانی عملیات اجرایی محور «ناصری-شنبه» آغاز شد