خانه اخبار ویژه عمو پورنگ هم از تلویزیون خداحافظی کرد!