خانه اخبار ویژه عکسی از پزشکیان و ظریف بر سر مزار شهدای پرواز هواپیمای اوکراین