خانه اخبار ویژه عکسی جالب از اولین ایستگاه اتوبوس تهران در سال ۱۳۳۲