خانه اخبار ویژه عکس/ اوج خلاقیت مهندسی در مقابل دانشگاه مشهور ایران