خانه اخبار ویژه عکس/ اولین آرم سپاه پاسداران منتشر شده در جرائد اسفند سال ۱۳۵۷