خانه اخبار ویژه عکس/ این رنگ خاص برای ستاد پزشکیان انتخاب شد