خانه اخبار ویژه عکس/بنری در ایستگاه مترو تهران که جلب‌توجه کرد