خانه اخبار ویژه عکس/ بنر هواداران سپاهان روی دیوار خانه مورایس