خانه اخبار ویژه عکس تاریخی از میدان انقلاب، ۶۰سال قبل