خانه اخبار ویژه عکس تاریخی از میدان انقلاب، ۶۰ سال قبل