خانه اخبار ویژه عکس/تیپ عجیب و خبرساز منوچهر هادی در دادسرای جنایی