خانه اخبار ویژه عکس/ جای خالی امیرعبداللهیان در سالن وزارت خارجه