خانه اخبار ویژه عکس/ جواب بی احترامی به خلیج فارس اینگونه داده شد!