خانه اخبار ویژه عکس/ جیب خالی مردم، سنت هر ساله نوروزی را از بین برد