خانه اخبار ویژه عکس/ حضور اصغر فرهادی در کتابفروشی مجتبی جباری