خانه اخبار ویژه عکس/ حضور خبرساز پزشکیان به همراه یک زن در صداوسیما