خانه اخبار ویژه عکس/ زیاد نخاله در راهپیمایی روز قدسِ تهران