خانه اخبار ویژه عکس/ خلاقیت بامزه برای حفظ یک درخت در تهران