خانه اخبار ویژه عکس/ خلیج ناکازاکی زمانیکه آغشته به بمب اتم نبود