خانه اخبار ویژه عکس/درختان خیابان معروف تهران به طرز عجیبی غیب شدند