خانه اخبار ویژه عکس/ درخواست فوری اسرائیل از ساکنان غزه