خانه اخبار ویژه عکس/ دستخط زیبای این پزشک مورد توجه قرار گرفت