خانه اخبار ویژه عکس/ ذوب شدن تلفن همراه مالک تلگرام در گرمای دبی!