خانه اخبار ویژه عکس/ سروش صحت با «کتاب باز» در کانادا