خانه اخبار ویژه عکس/ سفیر عربستان در آمریکا نشان نظامی اعطا کرد