خانه اخبار استانی عکس/ سکینه الماسی در ستاد پزشکیان