خانه اخبار ویژه عکس/ شواهد یک انفجار باستانی ویرانگر در سوریه