خانه اخبار ویژه عکس/ فیگور قهرمانانه هادی چوپان با کاپ آرنولد