خانه اخبار ویژه عکس/ قاضی صلواتی، تنها در مراسم ترحیم