خانه اخبار ویژه عکس/لحظه برخورد رعد و برق به مجسمه آزادی