خانه اخبار ویژه عکس/ مجسمه ابوالهول حاصل دست طبیعت است؟