خانه اخبار ویژه عکس/ محراب فاطمی کنار جدیدترین قهرمان مردان آهنین