خانه اخبار ویژه عکس/ مربی زن آموزشگاه رانندگی در تهران، سال ۵۳