خانه اخبار ویژه عکس/ مسوت اوزیل از فلسطین حمایت کرد