خانه اخبار ویژه عکس/ میدان بهارستان ۶۵ سال قبل این شکلی بود