خانه اخبار ویژه عکس/ نرخ عجیب در پیرایشگاه‌های تهران