خانه اخبار ویژه عکس/ نصب تصاویر سردار سلیمانی در معابر شهری تهران