خانه اخبار ویژه عکس/ نکته عجیب و بامزه در تحصیلات پیمان معادی