خانه اخبار ویژه عکس/ هوادار معروف ایرانی مورد توجه AFC