خانه اخبار ویژه عکس/ «پزشکیان» جوان در دانشگاه تبریز