خانه اخبار ویژه عکس/ پزشکیان در این بنر تبلیغاتی فاز سوپرمن گرفت