خانه اخبار ویژه عکس/ پزشکیان هنگام سلفی گرفتن از خود و هوادارانش