خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش متفاوت نماینده زرتشتیان در مجلس