خانه اخبار ویژه عکس/ پیام قشنگ درک لونسفورد برای هادی چوپان